• Help
  • 4962 gebruikers
  • Dons: 41057€

Juridische kennisgeving

Ons privacybeleid

 

Inleiding

Ecomail verplicht zich tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. Met deze nieuwe verordening versterken wij ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, zodat de gegevens van onze gebruikers op een transparante, vertrouwelijke en veilige manier worden verzameld en gebruikt.

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens met ingang van 25 mei 2018

Ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens beschrijft hoe www.ecomail.fr omgaat met de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers (hierna de "Gebruikers") wanneer zij onze site www.ecomail.fr (hierna de "Site") doorbladeren. Het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens maakt integraal deel uit van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Site.

www.ecomail.fr besteedt voortdurend aandacht aan de gegevens van onze Gebruikers. Zo kunnen wij ertoe worden gebracht het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of bij te werken. Wij nodigen u uit regelmatig de meest recente geldende versie te raadplegen, die toegankelijk is op onze Site. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, zullen wij u daarvan per e-mail of via onze diensten op de hoogte brengen, zodat u deze wijzigingen kunt bekijken voordat zij van kracht worden. Als u onze Diensten blijft gebruiken nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van wijzigingen in het Privacybeleid, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?

Wanneer u ons platform gebruikt en/of wanneer u zich registreert, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens over u, zoals: uw naam, voornaam, adres, postcode, stad, land, e-mail, IP-adres, telefoon.

Uw e-mailadres wordt verzameld zodat wij u e-mails over de levering van diensten kunnen sturen.

Uw naam, voornaam, adres, postcode, stad, land en informatie over uw bedrijf worden verzameld als onderdeel van de facturering voor de diensten die wij aanbieden. Dit stelt ons in staat facturen uit te reiken die in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften.

Uw telefoonnummer wordt verzameld zodat u bereikbaar bent voor de technische ondersteuning en de dienst die de "misbruiken" beheert, bijvoorbeeld in geval van hacking van uw mailbox. Het kan nodig zijn dat de technische ondersteuning u belt om een probleem met uw hostinginfrastructuur op te lossen.

Uw IP-adres wordt verzameld om te voldoen aan de wetgeving die in Frankrijk van kracht is. In geval van gerechtelijke vordering moeten wij deze op verzoek aan de Franse autoriteiten kunnen overhandigen.

Worden uw gegevens gedeeld met derden?

De op ons platform verzamelde persoonsgegevens over u zijn bestemd voor eigen gebruik door ECOMAIL en kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waarop ECOMAIL een beroep kan doen in het kader van de uitvoering van haar diensten. Zij kunnen ook worden doorgegeven om te voldoen aan een gerechtelijk verzoek, een dagvaarding of een andere soortgelijke eis van de overheid of van de wet, of om een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen.

ECOMAIL verkoopt of verhuurt uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden voor marketingdoeleinden.

Indien ECOMAIL of alle of een deel van haar activa door een derde worden gekocht, zullen de gegevens in ons bezit, indien nodig, aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen.

Wij dragen uw gegevens over en slaan ze op binnen de Europese Unie.

De subcontractanten die betrokken zijn bij het delen van gegevens zijn :

ILLIAD: onze hosting servers en back-ups van onze infrastructuren worden gemaakt op machines die zich in de ILLIAD datacenters bevinden. De technische gegevens (e-mails) worden dus geback-upt op machines van het bedrijf ONLINE, dat tot de Iliad-groep behoort. Het Ecomail team is de enige die toegang heeft tot deze back-ups die op schijf gecodeerd zijn.

ECL DIRECT SAS (Groupe STREGO): Uw persoonsgegevens kunnen aan ECL DIRECT worden doorgegeven voor boekhoudkundige doeleinden en om onze boekhoudkundige verplichtingen vast te stellen. De facturen die uw persoonlijke gegevens bevatten, worden rechtstreeks naar de boekhouding van ECL DIRECT gestuurd.

MATOMO, lokale hosting: Wij gebruiken MATOMO om statistieken te verkrijgen over de frequentie waarmee onze sites worden bezocht. MATOMO wordt gehost op onze servers en is een Open Source tool.

MAILCHANNELS: wij maken gebruik van de diensten van MAILCHANNELS voor de routering van uitgaande e-mail en de blokkering van spam. De inhoud van de e-mails wordt niet bewaard of opgeslagen. E-mails worden geanalyseerd om mogelijke spam te blokkeren. De server voor het routeren van uitgaande post bevindt zich in ZWITSERLAND en voldoet aan de EU-normen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

ECOMAIL past de algemeen erkende technologische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om ervoor te zorgen dat de verzamelde persoonsgegevens niet verloren gaan, niet worden verduisterd, niet worden geraadpleegd, gewijzigd of openbaar gemaakt door onbevoegde derden, tenzij de openbaarmaking van deze gegevens wordt vereist door de geldende regelgeving, met name op verzoek van een gerechtelijke autoriteit, politie, gendarmerie of een andere bij wet gemachtigde autoriteit.

De beveiliging van persoonsgegevens hangt ook af van de Gebruikers. De gebruikers verbinden zich ertoe hun login en paswoord vertrouwelijk te houden, hun account niet te delen en elk ongeoorloofd gebruik van hun account aan ECOMAIL te melden zodra zij daarvan op de hoogte zijn.

Waarom gebruiken wij cookies?

Definitie van "cookie" en het gebruik ervan. Een "cookie" is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u ons platform bezoekt. In uw computer worden cookies beheerd door uw webbrowser.

Wij gebruiken alleen zogenaamde "analytische" cookies: deze cookies stellen ons in staat ons publiek te meten, zoals het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken en de gebruikersactiviteit op onze site, met name dankzij de diensten van Google Analytics en Facebook Pixel. Deze cookies zijn anoniem.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens vanaf de aanmaak van uw klantenaccount tot uw verzoek om verwijdering van uw account. Niettemin werken wij aan verbetering hiervan en aan het verwijderen ervan na een periode van inactiviteit.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebben de Gebruikers van ons platform de volgende rechten:

- recht van toegang en rectificatie ;
- om gebruikersgegevens bij te werken en aan te vullen;
- het recht om de persoonsgegevens van Gebruikers te blokkeren of te wissen wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan het verzamelen, gebruiken, mededelen of opslaan verboden is;
- het recht om de toestemming op elk moment in te trekken;
- het recht om de verwerking van de gegevens van de Gebruikers te beperken;
- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;
- het recht op de overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of een contract.

Indien u wilt weten hoe ECOMAIL deze persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wilt verzoeken of bezwaar wilt maken tegen een behandeling, kunt u een e-mail sturen naar het adres webmaster@ecomail.fr of een brief sturen naar het volgende adres: ECOMAIL - Gegevensbescherming - Ardichen, 09320 Soulan

Uw verzoeken zullen binnen 30 dagen worden behandeld. Naast uw verzoek zullen wij u vragen een fotokopie van een identiteitsbewijs bij te voegen, zodat ECOMAIL uw identiteit kan verifiëren.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Indien u vragen of klachten heeft, of indien u ECOMAIL aanbevelingen of opmerkingen ter verbetering van ons Privacybeleid wilt doen toekomen, kunt u een e-mail sturen aan support@ecomail.earth.