• Help
  • 4962 gebruikers
  • Dons: 41057€

De GTC

GTC www.ecomail.fr

SAMENVATTING:

Inleidende opmerkingen
Definities
Preambule
Diensten
Hoe kunt u zich abonneren op de diensten
Awards
Betaling
Dienstverlening
Voortijdige beëindiging van het abonnement
Bepalingen inzake consumentenrechten
Garantie & ondersteuning
Persoonlijke ruimte
Nieuwsbrief van de redactie
Partner nieuwsbrieven
Vermeldingen met betrekking tot de wet Informatica en Vrijheden, van 6 januari 1978
Informatie over het verzamelen van cookies
Uitsluiting van aansprakelijkheid van de uitgever
Privacy
Niet-overdraagbaarheid van het contract
Intellectueel eigendom
Wijziging van de algemene voorwaarden
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Minnelijke schikking van geschillen
Scheidbaarheid
Niet-ontheffing

1. Inleidende opmerkingen

a) Wettelijke kennisgeving

Le présent site est édité par la société Ecomail, SAS au capital de 10000 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brice sous le numéro B 849397393, et dont le siège social (Administration) est 112 route de Rozac, 19120 Sioniac
De uitgever is telefonisch te bereiken op het nummer 09.72.32.49.09 of per e-mail op het volgende adres: sav@ecomail.earth.

Intracommunautair BTW-nummer: FR57849397393

De site wordt gehost door Ecomail SAS.

De directeur van de publicatie en verantwoordelijk voor de redactie van deze site is de heer Herbert Nathan.

b) Doel

Deze site is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers. Internetgebruikers kunnen zich abonneren op hostingdiensten voor e-mailadressen.

c) Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

Bestellingen op deze site impliceren de aanvaarding door de internetgebruiker van alle onderhavige algemene voorwaarden. De internetgebruiker erkent er volledig kennis van te hebben genomen en doet afstand van zijn eigen voorwaarden. Deze aanvaarding bestaat in het aankruisen van het vakje dat overeenstemt met de volgende zin: "Ik ga akkoord met het GCS. ».

Het aankruisen van het vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening. De internetgebruiker erkent de waarde als bewijs van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site en doet, behoudens tegenbewijs, afstand van het recht om deze in geval van betwisting te betwisten.

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat de internetgebruiker handelingsbekwaam is of, bij gebreke daarvan, dat hij toestemming heeft van een voogd of curator indien hij handelingsonbekwaam is, van zijn wettelijke vertegenwoordiger indien hij minderjarig is, of dat hij over een volmacht beschikt indien hij namens een rechtspersoon optreedt.

2. Definities

"Site": website die toegankelijk is via de URL www.ecomail.fr,
"Uitgever": Ecomail SAS in haar hoedanigheid van uitgever van de Site,
"Internetgebruiker": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon van privaat- of publiek recht die verbinding maakt met de Site,
"Gebruiker": elke natuurlijke of rechtspersoon van privaat- of publiek recht die gebruik maakt van de diensten van de Site,
"Klant": Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, privaat- of publiekrechtelijk, die een aankoop op de Site heeft gedaan,

"Inhoud": elk document, informatie of gegevens die door een gebruiker via de interfaces van de site worden geüpload in elk formaat (PDF, JPG, MP3, AVI, TXT, enz.).
Diensten: Verwijst naar het hosten van e-mailadressen.

3. Preambule

In het kader van het gebruik van de op de site voorgestelde diensten, verbinden de gebruikers zich er zonder enige beperking of voorbehoud toe om :
- redelijk gebruik te maken van de door de uitgever geleverde diensten,
- het vreedzame genot van de dienst door andere gebruikers niet verstoren,
- de aangeboden diensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden,
- de rechten van derden te eerbiedigen,
- alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, in het bijzonder de wetgeving inzake intellectuele-eigendomsrechten en de bescherming van persoonsgegevens,
- geen racistische, pedofiele of met de openbare orde of goede zeden strijdige inhoud of inhoud die in strijd is met een geldende wettelijke of reglementaire bepaling te uploaden of te delen via een van de door de uitgever ter beschikking gestelde interfaces.
- geen racistische, pedofiele, valse, lasterlijke, denigrerende, bedreigende, beledigende of in strijd met de openbare orde of goede zeden zijnde handelingen te verrichten via de door de uitgever ter beschikking gestelde interfaces, of in strijd met de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen.
- geen pornografische inhoud te hosten via uw e-mail inbox of cloud space

Bovendien verbinden de professionele gebruikers zich ertoe alle registratie- en colportagevereisten waaraan zij in hun hoedanigheid van beroepsbeoefenaar zijn onderworpen, volledig na te leven.

De gebruiker blijft in ieder geval verantwoordelijk voor de gegevens die in zijn persoonlijke account zijn opgenomen of die in het kader van het gebruik van de diensten worden uitgewisseld. Zij blijven verantwoordelijk voor hun daden, begaan in het kader van het gebruik van deze dienst en moeten zich daarvoor verantwoorden voor de bevoegde rechtbanken.

Elke inbreuk op deze algemene voorwaarden die schade heeft veroorzaakt of een inbreuk vormt op wettelijke of reglementaire bepalingen, kan rechtstreeks worden vervolgd tegen de gebruiker en de beheerder, die daarmee de uitgever van de dienst ontslaan van elke aansprakelijkheid dienaangaande.

4. Diensten

L’éditeur propose aux internautes de souscrire à une prestation d’hébergement d’adresse email. Le service est décrits en détail sur le site www.ecomail.fr et brièvement ci-après :

Hébergement d’adresse email : mise à disposition d’une adresse email liée permettant l’envoi et la réception de courriel. Il n’est pas possible via le service de réaliser des envois massifs de mails.
Cloud Hosting: Het ter beschikking stellen van schijfruimte voor het opslaan van bestanden en afbeeldingen. Bestanden en afbeeldingen worden privé opgeslagen en de gebruiker moet alle nodige rechten hebben om ze te mogen opslaan.

5. Voorwaarden voor inschrijving op de diensten

Om zich te abonneren op een van de diensten die op deze site worden aangeboden, kan de internetgebruiker kiezen voor het unieke aanbod van hosting van zijn e-mailbox voor een vaste periode van 12 maanden.

De internetgebruiker zal zich gratis kunnen registreren voor de dienst om deze gedurende 1 maand te testen. Na deze periode zal hij zijn dienst via zijn klantenzone kunnen verlengen voor een periode van 12 maanden. De prijs inclusief BTW is 12€ per jaar. Wanneer hij op de knop "Vernieuwen" klikt, wordt hij doorgeleid naar een samenvatting of wordt ook aangegeven of hij al dan niet gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht en welke termijnen gelden.

Het lid zal worden uitgenodigd om zijn factureringsgegevens te controleren of te wijzigen en zal vervolgens worden uitgenodigd om zijn betaling uit te voeren door te worden doorverwezen naar de beveiligde betalingsinterface voor dit doel.

Zodra de betaling daadwerkelijk door de uitgever van de site is ontvangen, verbindt deze zich ertoe de ontvangst ervan binnen een redelijke termijn langs elektronische weg aan de klant te bevestigen.
Op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen verbindt de uitgever zich ertoe de klant een e-mail te sturen waarin zijn inschrijving wordt samengevat en de verwerking ervan wordt bevestigd, met inbegrip van alle informatie betreffende de diensten waarop hij geabonneerd is, de uitvoering ervan, alsmede de voorwaarden voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht.

30 jours avant l'expiration de l'abonnement, le client recevra un e-mail l'informant de cette expiration. L'e-mail sera répété plusieurs fois avant l'expiration de l'abonnement. Dans le cas où l'abonnement n'aura pas été renouvelé, il sera suspendu et l'accès à la boite e-mail du client sera de ce fait interrompu. Si au bout de 90 jours, le client n'a pas renouvelé son abonnement, la boite e-mail et l'ensemble des données qu'elle contient (Mail/Cloud/document) sera supprimée des serveurs d'Ecomail. Il n'y aura alors aucun moyen technique pour réactiver la boite e-mail supprimée.

6. Awards

De op de site vermelde prijzen zijn in euro, alle belastingen inbegrepen. Deze prijzen kunnen op elk moment door de uitgever worden gewijzigd. De getoonde prijzen zijn alleen geldig op de dag van inschrijving en hebben geen effect voor de toekomst. De prijzen zijn vast, zonder kortingen of rabatten.

7. Betaling

l’internaute peut passer commande sur le présent site et effectuer son règlement par carte bancaire, prélèvement IBAN et paypal. Le paiement de la commande à lieu après la souscription et la période d’essai.

Les paiements par carte bancaire se font au moyen de transactions sécurisées fournies par Monetico (Crédit mutuel) En cas de paiement par carte bancaire, l’éditeur du présent site n’a accès à aucune donnée relative aux moyens de paiement de l’utilisateur. Le paiement est effectué directement entre les mains de l’établissement bancaire.

8. Dienstverlening

Les services sont mis à disposition dans un délai de (1) une à (24) vingt quatre heures à compter de la souscription et au parfait encaissement des sommes correspondant à la commande.

Voor sommige diensten kan niettemin een langere leveringstermijn gerechtvaardigd zijn; dit zal uitdrukkelijk worden vermeld ter attentie van de consument tijdens de validatie van de bestelling.

In geval van overschrijding van de servicevoorwaarden erkent de klant volledig op de hoogte te zijn van het feit dat de uitgever de toegang tot de e-mail berichtendienst alsmede de online plaatsing van de gegevens van de klant kan opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding.

9. Voortijdige beëindiging van het abonnement

De vroegtijdige beëindiging van het contract kan op elk ogenblik door de klant of door de uitgever worden gevraagd, zonder dat hij zich hoeft te verantwoorden om welke reden dan ook, met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen; hij kan dan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van de betrokken bedragen: de volledige prijs van de bestelling is verschuldigd.

De opzegging van het contract heeft tot gevolg dat, aan het einde van de in dit artikel bepaalde periode, de account van de klant definitief wordt afgesloten en de volledige inhoud van de eventueel gehoste inhoud wordt gewist: het is dus aan de klant om vóór de afsluiting van de account alle nodige back-ups uit te voeren.

De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de account te verwijderen van elke klant die deze voorwaarden heeft geschonden, in het bijzonder, maar zonder dat deze voorbeelden uitputtend zijn, wanneer het lid de diensten heeft gebruikt om racistische inhoud te verspreiden of wanneer hij het personeel van de uitgever ernstig heeft beledigd (beledigende, bedreigende opmerkingen, enz.). Deze schrapping zal geen schade kunnen berokkenen aan de uitgesloten klant, die geen aanspraak zal kunnen maken op enige schadeloosstelling of terugbetaling van dit feit.

10. Bepalingen inzake consumentenrechten

a) Klantendienst

De klantendienst van de uitgever is beschikbaar:

- Telefonisch van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur op het volgende nummer: 09.72.32.49.09
- Per e-mail aan het volgende adres sav@ecomail.earth,
– Ou par courrier postal à l’adresse suivante : Ecomail SAS, 112 route de Rozac, 19120 Sioniac.

In de laatste twee gevallen zal de uitgever ernaar streven binnen twee werkdagen te reageren.

b) Herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt de consument over een termijn van veertien volle dagen vanaf de datum van inschrijving om terugbetaling te vragen in het kader van zijn herroepingsrecht. Om dit recht uit te oefenen, moeten zij contact opnemen met de klantendienst van de uitgever.

De gebruikers worden erop gewezen dat het herroepingsrecht niet meer kan worden uitgeoefend zodra met de verrichting van de dienst een aanvang is gemaakt.

11. Garantie & ondersteuning

De uitgever verbindt zich ertoe de diensten optimaal beschikbaar te houden en in te grijpen in geval van een defect van de server of de serversoftware. De uitgever verbindt zich er eveneens toe de klant bijstand te verlenen voor elke vraag of elk incident met betrekking tot de geabonneerde dienst.

In het kader van zijn beschikbaarheidsgarantie garandeert de uitgever de klant een interventie binnen vier uur vanaf de vaststelling van het incident (GTI) en een herstel van de dienstverlening binnen maximaal achtenveertig uur vanaf het moment dat het incident is overgenomen (GTR). Indien de klant niet tussenkomt binnen de voormelde termijnen, kan hij van dit verzuim gebruik maken om een creditnota te vragen op zijn volgende factuur, berekend pro rata van de onbeschikbaarheid.

Als onderdeel van de helpdesk zal de redacteur van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur telefonisch (09.72.32.49.09) en per e-mail (sav@ecomail.earth) bereikbaar zijn.

De diensten die onder de helpdesk vallen sluiten met name vragen en diensten uit die niet rechtstreeks verband houden met de dienst waarop men geabonneerd is, storingen die worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de diensten of storingen die worden veroorzaakt door de software, systemen en hardware van de gebruiker of diens dienstverleners.

12. Persoonlijke ruimte

a) Creëren van persoonlijke ruimte

Het creëren van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elk abonnement van een Internetgebruiker op een dienst die op deze site wordt aangeboden.
Daartoe zal de internetgebruiker worden gevraagd een aantal persoonlijke gegevens over hem of haar te verstrekken. De internetgebruiker verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken op straffe van opzegging van het contract en schrapping van de klantenrekening. Bepaalde informatie is onontbeerlijk voor het creëren van de persoonlijke ruimte en het sluiten van het contract. De weigering van een internetgebruiker om deze informatie te verstrekken, heeft tot gevolg dat de totstandbrenging van de persoonlijke ruimte en, bijgevolg, de sluiting van het contract worden verhinderd.

b) Werking

Deze ruimte stelt de klant in staat al zijn abonnementen op de op de site uitgevoerde diensten te raadplegen, de geabonneerde diensten te gebruiken en toegang te krijgen tot technische ondersteuning.

De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de account te verwijderen van elk lid dat deze voorwaarden zou hebben geschonden (met name, maar zonder dat dit voorbeeld limitatief is, wanneer het lid opzettelijk foutieve informatie heeft verstrekt, tijdens zijn registratie en het creëren van zijn persoonlijke ruimte) of van elk account dat minstens een jaar inactief is geweest. Deze schrapping kan geen schade toebrengen aan het uitgesloten lid, dat daardoor geen recht op schadevergoeding heeft.

Deze uitsluiting sluit niet uit dat de uitgever gerechtelijke stappen tegen het lid kan ondernemen, wanneer de feiten zulks rechtvaardigen.

c) Wachtwoord

Bij het aanmaken van de persoonlijke ruimte wordt de gebruiker gevraagd een wachtwoord te kiezen. Dit paswoord waarborgt de vertrouwelijkheid van de informatie in de rubriek "mijn account" en het is de gebruiker derhalve verboden deze door te geven of mee te delen aan derden. Anders kan de site niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker.

13. Nieuwsbrief van de redactie

Door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen, aanvaardt het lid dat de uitgever hem, met een door hem vast te stellen frequentie en in een door hem vast te stellen vorm, een nieuwsbrief (informatiebrief) toezendt die informatie kan bevatten met betrekking tot zijn activiteit.
Wanneer het lid het daartoe bestemde vakje aanvinkt, stemt hij in met het ontvangen van commerciële aanbiedingen van de uitgever van deze site voor producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de bestelde.

Ingeschreven leden kunnen zich afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de daartoe bestemde link, die in elke nieuwsbrief (nieuwsbrieven) aanwezig is.

14. Partner nieuwsbrieven

Het lid dat ermee heeft ingestemd om persoonlijke gegevens (en in het bijzonder zijn e-mailadres) door te geven aan derde partners van deze site, kan nieuwsbrieven (informatiebrieven) ontvangen die door deze partners, al dan niet commercieel, worden uitgegeven met de frequentie en in de vormen die door deze partners worden bepaald.

Het lid heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven door te klikken op de daartoe voorziene link, aanwezig op elk van de nieuwsbrieven (newsletters) uitgegeven door de genoemde partners. Bij gebreke daarvan heeft het lid de mogelijkheid zich uit te schrijven door rechtstreeks contact op te nemen met de uitgever(s) van de genoemde nieuwsbrieven (nieuwsbrieven). De uitgever van deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de gegevens of de vorm van de nieuwsbrieven (newsletters) die door de genoemde partners worden verstuurd, ongeacht de schade die het lid zou hebben geleden. Elke klacht moet rechtstreeks bij de uitgever van de nieuwsbrief (newsletter) worden ingediend.

15. Informatie met betrekking tot de Franse wet van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

(a) Algemeen - Doel - Duur

Internetgebruikers zijn vrij om persoonlijke informatie over zichzelf te verstrekken. Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet essentieel voor het surfen op de site. Anderzijds impliceert de registratie op deze site het verzamelen, door de uitgever, van een zekere hoeveelheid persoonlijke informatie betreffende de internetgebruikers. Internetgebruikers die de informatie die nodig is voor het creëren van een persoonlijke ruimte niet wensen te verstrekken, zullen geen bestelling op de site kunnen plaatsen of hun e-mailadres kunnen aanmaken.

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor het goede beheer van de op deze site aangeboden diensten, alsmede voor de naleving door de uitgever van zijn contractuele verplichtingen. Deze gegevens worden door de uitgever in deze unieke hoedanigheid bewaard en de uitgever verbindt zich ertoe deze niet in een ander kader te gebruiken, noch aan derden door te geven, behalve met uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers of in de gevallen waarin de wet voorziet.

b) Recht van toegang, rectificatie en verzet

De contactgegevens van alle geregistreerde gebruikers op deze site worden bewaard voor een periode van maximaal één jaar vanaf de verwijdering van de persoonlijke ruimte, wat een redelijke termijn is die nodig is voor een goed beheer van de site en een normaal gebruik van de gegevens. Deze gegevens worden bewaard in veilige omstandigheden, volgens de huidige technische middelen, overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Op grond van dit laatste hebben zij het recht van verzet tegen, vragen over, toegang tot en rectificatie van de door hen verstrekte gegevens. Daartoe volstaat het een verzoek in te dienen bij de uitgever van deze site, door het te formuleren op het volgende e-mailadres: support@ecomail.fr, of per post op het adres van de zetel van de uitgever, vermeld aan het begin van de onderhavige algemene voorwaarden.
De verzamelde persoonsgegevens zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking en zijn uitsluitend voorbehouden aan de uitgever van de site.
De verantwoordelijke voor de behandeling is Mr. Herbert Nathan.
De verzamelde persoonsgegevens worden niet naar het buitenland doorgegeven.

CNIL Registrantnummer: 2163384 v 0

c) IP-adres

Bovendien behoudt de uitgever zich het recht voor om het openbare IP-adres (Internet Protocol) van alle internetgebruikers te verzamelen. Het verzamelen van dit IP-adres gebeurt op anonieme wijze, het wordt bewaard voor dezelfde duur als de persoonlijke informatie en is enkel bedoeld om een goed beheer van de op deze site aangeboden diensten mogelijk te maken en om het niet-gebruik van de proxy-verbinding te controleren. Het IP-adres bestaat uit een reeks getallen, gescheiden door punten, die een unieke identificatie van een computer op het internetnetwerk mogelijk maken.

De uitgever zal alle persoonsgegevens van een internetgebruiker moeten meedelen aan de politie (op gerechtelijk bevel) of aan eender welke persoon (op bevel van de rechter). Het IP-adres van een computer kan in overeenstemming worden gebracht met de werkelijke identiteit van de abonnee waarover de ISP (Internet Service Provider) beschikt.

16. Mededelingen betreffende het verzamelen van "cookies".

(a) Algemeen - Doel - Duur

Om alle internetgebruikers in staat te stellen optimaal op deze site te surfen en om de werking van de verschillende interfaces en toepassingen te verbeteren, kan de uitgever een cookie installeren op de computer van de gebruiker. Deze cookie maakt het mogelijk informatie met betrekking tot de navigatie op de site (datum, pagina, tijdstip) op te slaan, evenals alle gegevens die de internetgebruikers tijdens hun bezoek hebben ingevoerd (zoekopdrachten, login, e-mail, wachtwoord). Deze cookies worden gedurende een variabele periode van maximaal een maand op de computer van de internetgebruiker opgeslagen en kunnen bij een volgend bezoek van de internetgebruiker aan deze site door de uitgever worden gelezen en gebruikt.

b) Recht om bezwaar te maken tegen de implantatie van de cookie

de gebruiker heeft de mogelijkheid om dit cookie te blokkeren, de opslagduur ervan te wijzigen of het te verwijderen via de interface van zijn browser (in het algemeen: tools of opties / privacy of vertrouwelijkheid). In een dergelijk geval zal de navigatie op deze site niet geoptimaliseerd zijn. Indien de systematische deactivering van de cookies in de browser van de internetgebruiker hem verhindert gebruik te maken van bepaalde door de uitgever aangeboden diensten of functionaliteiten, vormt deze storing in geen geval een schadepost voor het lid, die hiervoor geen enkele vergoeding kan eisen.

c) Verwijdering van cookies

Internetgebruikers hebben ook de mogelijkheid om eerder op hun computer aanwezige cookies te verwijderen, door naar het daartoe bestemde menu van hun browser te gaan (in het algemeen, tools of opties / privacy of vertrouwelijkheid). Een dergelijke actie heeft geen invloed op het surfen op deze site, maar zorgt ervoor dat gebruikers alle voordelen verliezen die de cookie biedt. In dat geval moeten zij alle informatie over hen opnieuw invoeren.

17. Ontheffing van aansprakelijkheid van de uitgever bij de uitvoering van het onderhavige contract

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, te wijten aan technische problemen of van eender welke aard die niet te wijten is aan de uitgever, kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

De uitgever is gebonden door een algemene middelenverbintenis en verbindt zich er aldus toe alles in het werk te stellen om het gewenste resultaat te bereiken.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract die direct of indirect te wijten is aan de klant (fout, verzuim, nalatigheid, enz.) of aan een geval van overmacht, zoals gedefinieerd door het Franse rechtssysteem (natuurrampen, overstromingen, slecht weer, enz.).

Bij een onbeschikbaarheid van meer dan één ononderbroken uur of van meer dan 24 niet opeenvolgende uren van onbeschikbaarheid, die zich in de loop van de maand voordoet en aan de uitgever kan worden toegeschreven, kan de klant van deze tekortkoming gebruik maken om uitstel van de duur van zijn abonnement te vragen, evenredig met deze periode van onbeschikbaarheid. De berekening van de uren van onbeschikbaarheid van de door de uitgever aangeboden diensten geschiedt per kalendermaand en per vol uur. Deze bepaling is niet van toepassing indien de onbeschikbaarheid het gevolg is van een onderhouds- of actualiseringsoperatie die door de uitgever naar behoren is meegedeeld.

de uitgever verbindt zich ertoe dagelijks een back-up te maken van alle gegevens van de gebruiker, met dien verstande dat deze back-up de gebruiker geenszins ontslaat van het maken van zijn eigen back-ups op onveranderlijke dragers (cd's enz.). Met de dagelijkse back-up kan de klant gegevens herstellen die minder dan twee dagen geleden zijn gewist, overschreven of beschadigd. Na het verstrijken van de termijn zullen de gegevens definitief worden gewist en dus niet meer terug te halen zijn.

De verschillende inhouden zullen worden geüpload en verspreid onder de verantwoordelijkheid van de klanten.

De klant zal zonder beperking of voorbehoud antwoorden op de inhoud die hij heeft geüpload en gedeeld, de originaliteit, authenticiteit en de aard van de rechten met betrekking tot deze inhoud zal niet worden onderworpen aan enige controle door de uitgever die zich op geen enkele manier zal verbinden tot zijn verantwoordelijkheid op dit punt. De uitgever is in geen geval aansprakelijk voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot de voor rekening van de klant gehoste inhoud.

De klant erkent bijgevolg dat hij als enige en zonder voorbehoud aansprakelijk is voor alle acties die tegen de uitgever worden ingesteld wegens het opslaan of verspreiden van inhoud via de diensten die op deze site worden aangeboden. In dergelijke gevallen behoudt de uitgever zich het recht voor om een beroep te doen op elke klant als waarborg.

De uitgever sluit elke aansprakelijkheid uit voor de reservering van een domeinnaam die de klant hem gevraagd heeft te maken. In dit verband erkent de klant volledig te zijn ingelicht over het feit dat, indien de domeinnaam niet elk jaar wordt verlengd, deze in het publieke domein zal vallen en door een derde kan worden gereserveerd.

De rol van de uitgever is beperkt tot het verlenen van een technische dienst ten behoeve van de klant. Zij garandeert geenszins dat dit aanbod zal leiden tot een verhoging van haar omzet of van het verkeer op haar website. De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor omzet- of winstderving, verlies van cliënteel of enige andere schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van het gebruik van de diensten.

In geval van een aan de uitgever toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, zal zijn aansprakelijkheid beperkt blijven tot aan de klant toegebrachte directe materiële schade, met uitsluiting van immateriële of indirecte schade, zoals verlies van zaken, winst, kansen, commerciële schade of winstderving.

Bovendien erkent de professionele opdrachtgever dat de aansprakelijkheid van de uitgever in elk geval beperkt is tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag van de betalingen die de opdrachtgever als tegenprestatie voor de prestatie heeft gedaan voor het lopende kalenderjaar.

Overeenkomstig artikel 6-I-2 van de wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die op verzoek van een lid is opgeslagen, indien hij niet daadwerkelijk op de hoogte was van de onwettige activiteit of informatie of indien hij, vanaf het moment dat hij er kennis van kreeg, prompt handelde om deze informatie te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

De uitgever blijft niettemin ter beschikking van eenieder die hem in kennis wenst te stellen van elke inhoud die in strijd is met deze algemene voorwaarden of met een van kracht zijnde wettelijke of reglementaire bepaling.

Hyperlinks op deze site kunnen verwijzen naar andere websites. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving of indien het bezoek van de klant aan een van deze sites hem of haar schade berokkent.

18. Privacy

De uitgever verbindt zich ertoe de grootst mogelijke discretie in acht te nemen en het vertrouwelijke karakter van de voor rekening van de klant gehoste gegevens te bewaren.

19. Niet-overdraagbaarheid van het contract

Dit contract kan tijdens de uitvoering ervan niet door de klant worden overgedragen. De uitgever zal het huidige contract kunnen overdragen, zodra de rechten van de klant worden gehandhaafd.

20. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze site gepubliceerde elementen worden beschermd door het auteursrecht.

Alle elementen waaruit deze site bestaat, behoren toe aan de uitgever en worden bijgevolg beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom.

De leden erkennen bijgevolg dat, bij gebrek aan toestemming, elke volledige of gedeeltelijke kopie en elke verspreiding of exploitatie van een of meer van deze elementen, zelfs in gewijzigde vorm, aanleiding kan geven tot gerechtelijke vervolging van hun kant door de uitgever of zijn rechtverkrijgenden.

Deze bescherming geldt voor de gehele tekstuele en grafische inhoud van de site, maar ook voor de structuur, de naam en het grafische handvest.

21. Wijziging van de algemene voorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de uitgever van de site of zijn vertegenwoordiger worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die op de gebruiker van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de dag van zijn bestelling. De uitgever verbindt zich er uiteraard toe al zijn vroegere algemene voorwaarden te bewaren en toe te zenden aan elke gebruiker die daarom verzoekt.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht en aan de bevoegdheid van de Franse rechtbanken. De taal van het contract is Frans.

In geval van een geschil met een professionele cliënt zijn uitsluitend de rechtbanken van Cherbourg En Cotentin bevoegd.

23. Minnelijke schikking van geschillen

Met uitzondering van de bepalingen inzake de openbare orde, kunnen alle geschillen die in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden zouden kunnen ontstaan, vóór elke gerechtelijke actie, ter beoordeling aan de redacteur van de site worden voorgelegd met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de voor het instellen van een rechtsvordering geldende termijnen niet opschorten.

24. Scheidbaarheid

Indien een van de clausules van de onderhavige algemene voorwaarden door een rechterlijke beslissing nietig zou worden verklaard, zou deze nietigheid niet de nietigheid meebrengen van alle andere clausules, die hun werking zouden behouden.

25. Niet-ontheffing

Het feit dat de uitgever tijdelijk of definitief geen gebruik maakt van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, betekent in geen geval dat hij afziet van het recht om gebruik te maken van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.