• Help
  • 4958 gebruikers
  • Dons: 41055€
Ecomail's blog
14
04

Interview met de vereniging Les Blongios

  • Clio
  • 814 views

Goedemorgen, iedereen,
Vandaag bieden wij u een interview aan met de vereniging Les Blongios, in het bijzonder met Florence Joly, voor wie wij een donatie van 1000 euro hebben gedaan. Veel plezier bij het lezen!

Kunt u uw vereniging "Les Blongios" beschrijven?

Les Blongios is een vereniging die vrijwillige natuurwerkkampen organiseert om de natuurlijke omgeving in stand te houden. Zij is vooral actief in de regio's Nord en Pas-de-Calais en ook iets verder daarbuiten. Deze werkkampen staan open voor iedereen, zonder bijzondere voorwaarden. De natuurwerkkampen stellen iedereen in staat een concrete actie op zijn grondgebied uit te voeren. De twee hoofdlijnen van de vereniging zijn dan ook het behoud van de natuur en de betrokkenheid van de burgers. De vereniging verenigt meer dan 300 vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking, begeleid door een bezoldigd team van 4 personen en begeleid door vrijwillige beheerders.

Hoe bent u op het idee gekomen om een natuurvereniging op te richten?

De vereniging Les Blongios, la nature en chantiers is in 1992 ontstaan uit de wil van een kleine groep natuurliefhebbers uit de omgeving van Saint-Omer. Het was oorspronkelijk in de moerassen van de Audomarois dat deze enthousiastelingen bijeenkwamen om de kleinste reiger, de kleine roerdomp, te helpen. In de loop van de tijd zijn de acties geëvolueerd en vermenigvuldigd, maar de waarden en alle kwaliteiten van de natuurgebieden zijn bewaard gebleven: respect, gezelligheid, vertrouwen.

Wie zich bij de Roerdompen aansluit, erft een stukje van deze menselijke geschiedenis en van deze geestesgesteldheid waarin eenieder, uitgaande van zijn eigen verantwoordelijkheid, de mogelijkheid heeft om zich in te zetten voor het behoud van de natuur.

Waaruit bestaat een natuurgebied?

Een groep vrijwilligers gaat naar een natuurgebied om werkzaamheden uit te voeren om de natuurlijke omgeving te herstellen. Het kan gaan om het onderhoud of de aanleg van een vijver, het maaien van een weiland, het heropenen van een open plek.

Er is geen "baas" van een bouwplaats. De werfleider is aanwezig voor het technische aspect: presentatie van de doelstellingen, en ecologische kwesties, uitleg van de uit te voeren werkzaamheden. De logistieke kant wordt verzorgd door een of meer vrijwilligers, de coördinatoren, die de uitvoering van de werklocatie vergemakkelijken: zij nemen de inschrijvingen in ontvangst, organiseren de carpooling en beheren de maaltijden. Maar zij zijn geen groepsleiders of animatoren. Dit is een bijzonderheid van de werkkampen van Bittern: zelfbeheer, waarbij iedereen zijn deel van de verantwoordelijkheid neemt in het gemeenschappelijk functioneren.

s Morgens wordt de afspraak aan iedereen op het terrein gegeven, waarbij meestal carpooling tussen de deelnemers wordt opgezet. Na een presentatie van het werk van de dag en veiligheidsinstructies voor het hanteren van handgereedschap (geen kettingzagen of bosmaaiers op de terreinen!) gaat iedereen aan de slag, altijd zo ver als hij kan. De niet-gewerkte tijd is ook belangrijk voor de dynamiek van de groep. Het delen van maaltijden en, tijdens meerdaagse werkkampen, de avonden in gîtes, bepalen voor een deel het unieke karakter van de werkkampen van Bittern: een gelegenheid om zowel concrete actie te ondernemen voor de natuur als om een moment van gezamenlijk leven te delen.

Doet u natuurprojecten in heel Frankrijk?

Afhankelijk van de partnerschappen die wij tot stand weten te brengen, kunnen wij overal tussenkomen! Wij organiseren werkkampen in de Camargue, Normandië, Lotharingen en Baskenland. In het verleden zijn we in Nederland, Engeland en Bretagne geweest. Het zijn vaak herplaatste roerdompen die de link leggen in deze gebieden!

Hoe identificeer je een medium dat opnieuw gerijpt moet worden?

Wij werken samen met de structuren die belast zijn met het beheer van natuurgebieden, zoals de regionale natuurparken, het Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) of de plaatselijke overheden. Het zijn deze structuren die, op basis van naturalistische inventarisaties, beheersdoelstellingen vaststellen en beheersplannen voor de gebieden opstellen. Onze natuurterreinen vinden plaats binnen dit kader. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze beheerspartners over de programmering van de werkkampen, wat al dan niet door vrijwilligers kan worden gedaan, de seizoensgebondenheid van de acties, enz.

Werkt u samen met andere verenigingen voordat u de natuurterreinen uitvoert?

Sommige van onze beherende partners zijn zelf gestructureerd in de vorm van verenigingen, zoals CEN's of CPIE's (permanente centra voor milieu-initiatieven). Daarnaast zijn er, afhankelijk van het gebied, zeer dynamische verenigingen die een verlengstuk vormen van onze acties en die hun eigen vrijwilligers mobiliseren op de werkkampen van Bittern. Dit zijn altijd rijkere momenten van ontmoeting en delen.

Merkt u, op grond van uw ervaring en de verschillende natuurprojecten die u hebt uitgevoerd, dat sommige natuurlijke milieus meer gedenatureerd zijn dan andere en dus opnieuw moeten worden genatureerd?

Het spreekt vanzelf dat men een ingreep in een natuurreservaat niet kan vergelijken met een ingreep in de Citadel van Lille. Elke site heeft zijn eigen ecologische problemen en zijn eigen uitdagingen: op de ene site kan de beheerder streven naar het behoud van zeldzamere soorten en kwetsbaardere milieus, terwijl we op de andere site problemen vinden met het natuurbehoud in de stad met een biodiversiteit die we "gewoon" noemen.

Doet u na de voltooiing van een natuurgebied aan monitoring om na te gaan of de biodiversiteit haar rechten terugkrijgt? Zo ja, zie je een duidelijke verbetering, is het overtuigend?

Indien mogelijk, organiseren wij terugkeer naar de sites tijdens de zomermaanden. De meeste werkkampen vinden plaats in de herfst en de winter, wanneer de natuur in rust is. De follow-up van de werkterreinen maakt het enerzijds mogelijk het terrein in zijn volle expressie van fauna en flora te zien en anderzijds het resultaat van de verrichte werkzaamheden te waarderen. In alle gevallen voert de beheerder naturalistische follow-ups uit en stelt hij ons altijd op de hoogte van de waargenomen resultaten. Zo hebben vrijwilligers onlangs een heuvel vrijgemaakt om de habitat van de Peliad adder in stand te houden. De manager stuurde ons de foto's van de follow-ups, ze zag een mooie mannelijke Viper die de zon nam! Dit soort feedback is belangrijk voor de vrijwilligers, het versterkt de betekenis van hun actie.

Sinds de oprichting van de vereniging hebt u uw actieterrein verruimd. Kunt u ons meer vertellen over uw verschillende missies?

Het hart van de activiteit wordt inderdaad gevormd door de vrijwilligerswerkkampen, waarover ik het vanaf het begin heb gehad. Deze werkkampen staan open voor iedereen op basis van vrije deelname, mensen komen spontaan en zijn vaak al begonnen met nadenken over milieukwesties. In de afgelopen tien jaar heeft de vereniging natuurwerkkampen opgezet voor andere groepen, die verder af staan van deze natuurbeschermingsproblematiek. Deze groepswerkkampen ontwikkelen een pedagogische aanpak die aan andere doelstellingen dan het behoud van de natuurlijke omgeving kan beantwoorden : werken in teamverband, herwaardering van sociale codes, respect voor instructies, enz. Deze werkkampen zijn gericht op verschillende doelgroepen: scholen, sociale integratie, medische sector, vrije tijd, bedrijven.

Wij werken ook samen met plaatselijke autoriteiten (gemeenten of gemeenschappen van gemeenten) die een site willen renatureren door de bewoners en gebruikers van de site erbij te betrekken: wij begeleiden hen vanaf het overleg om het project te bedenken tot de realisatie van dit project. Dit collectieve, burgerlijke en gecoördineerde beheer stelt ons in staat de betrokkenheid van iedereen bij de ontwikkeling van het gebied te bevorderen.

Wat zijn in de nabije toekomst uw "grote" natuurprojecten waarvoor mankracht nodig is?

Vrijwilligerswerk kampen zijn altijd op zoek naar deelnemers! Wij programmeren er een vijftigtal per jaar, de data zijn te vinden op onze website. Zomerwerkkampen in Normandië en de Camargue zijn een goede manier om de lucht te verversen en tegelijkertijd actief te zijn voor een goed doel!

Heb je vrijwilligers nodig?

De vereniging is gebaseerd op vrijwilligheid. Door werkkampen natuurlijk, maar ook in het leven van de vereniging. Vrijwilligers kunnen zich op verschillende manieren inzetten: deelname aan enkele werkkampen (wij noemen hen "jonge Roerdompen"), de coördinatie van werkkampen op zich nemen (zij zijn de "Tweede Winter Roerdompen"), deelname aan werkgroepen of zelfs aan de Raad van Bestuur (zij zijn de "Roerdompen in bruidskleed"). Natuurlijk evolueert deze betrokkenheid naar gelang van ieders leven, maar er is altijd een sterke verbondenheid met de vereniging: wij ontvangen regelmatig woorden en nieuws van oud-vrijwilligers (zij zijn de "Roerdompouders"!).

In feite hebben we altijd goede wil nodig, of het nu op bouwplaatsen is of voor het gemeenschapsleven. Vrijwilligersprojecten die het netwerk nieuw leven helpen inblazen, zijn van essentieel belang. Zo heeft een kleine groep vorig jaar voorgesteld om debatten te organiseren. Deze acties naast de werkkampen bieden de vrijwilligers andere momenten, meer gericht op ontmoetingen en discussies die de "gemeenschap" van de Roerdomp versterken.

Zo ja, hoe kunnen we lid worden van uw vereniging?

Het is heel simpel, je moet komen en een bouwplaats doen! Wij staan ter beschikking om de acties en de werking van de vereniging toe te lichten, hetzij rechtstreeks op kantoor (5 rue Jules de Vicq in Rijsel), per post(f.joly@lesblongios.fr) of per telefoon(03 20 53 98 85 of 06 76 29 86 94). Iedereen is welkom, met de tijd, motivatie en capaciteiten die iedereen heeft!

Hartelijk dank voor uw reactie op onze uitwisseling! Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.lesblongios.fr/
Ik zie je snel weer,
Clio